søndag, 28. november, 2021

MENY

søndag, 28. november, 2021
Vårt prosjektUngdommens talerstol – Julikalenderen

Ungdommens talerstol – Julikalenderen

Hver dag i juli ble det publisert en liten filmsnutt laget av ungdommer på Stiklestad Nasjonale Kultursenters sosiale medie-plattformer.


I juni inviterte vi ungdommer til å bli digitale historieformidlere på Stiklestad. Målet var både at de skulle bli bedre kjent med Stiklestad og at de skulle fornye museet gjennom å formidle stedet og dets historier ut fra sine perspektiv og på sine kreative måter. Resultatet ble 31 små filmsnutter som ble publisert daglig på SNKs sosiale medier i juli: Ungdommens talerstol – Julikalenderen.

Talerstolen

Ungdommens talerstol er en del av SNKs store talerstolprosjekt, en mangeårig samfunnsdialogsatsning. Satsningen har sitt utspring på Stiklestad, og den tusenårige tradisjonen for å bruke stedet som en arena for meningsbrytninger. Målet er å utvikle alle fem museene våre som arenaer for bred samfunnsdialog. Med samfunnsdialog mener vi dialog om samfunnet, med samfunnet og i samfunnet. Med bredde mener vi hvilke tema som skal adresseres, hvilke stemmer som løftes frem og hvilke ytringsformer som brukes.

PLANLEGGING: Markus Grande Sundberg planlegger flere filmsnutter sammen med Mildri Ryan. Foto: Sandra Storhaug, SNK

Et kjerneelement i SNKs samfunnsdialogprosjekter er samskaping. Kort oppsummert innebærer dette at andre enn våre ansatte involveres i å skape innhold i museet. Samskapingsmetoden vektlegger i tillegg verdien og læringsutbyttet av selve prosessen, ikke bare det endelige resultatet. Begge disse aspektene sto sentralt i sommerens utgave av Ungdommens talerstol.

Hvem vil være med – og på hva?

Museumsvirksomhet under en pandemi er ikke enkelt. Det preget starten på vårt prosjekt. Vår opprinnelige idé, «Ungdommens talerstol – Ta scenen», der ungdommer skulle ta over spelscenen på Stiklestad, måtte skrinlegges av smittevernhensyn. Løsningen ble å gå for mindre skala og fokusere på digitale flater. Tidligere prosjekt har vist oss at det er ressurskrevende å få folk til å melde seg på samskapingsprosjekter – denne typen museumsarbeid oppleves fortsatt fremmed for mange. I år viste rekrutteringen seg i tillegg å bli krevende av en grunn vi ikke hadde forutsett: gratis sommerskoler! Gjennom et samarbeid med NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) fikk vi imidlertid tilgang til nye rekrutteringsplattformer og koblet til oss Kornelia Minsaas, en kreativ konsulent kjent fra DNB-ung. Kombinert med direkte henvendelser til enkelte ungdommer, satt vi til slutt igjen med ni forventningsfulle ungdommer fra 15 til 21 år.

Bli-kjent-kveld

Å skape noe sammen, forutsetter trygghet, tillit og inspirasjon. Vi startet derfor med å samle ungdommene til en bli-kjent-kveld. Her deltok også Kornelia Minsaas og Lise Musum Stangvik, kommunikasjonsrådgiver fra NTE.  Vi tok oss god tid til aktiviteter som skulle bidra til at alle ble kjent og trygge på hverandre. Minsaas og Stangvik delte erfaringer om innholdsproduksjon og budskapsformidling i sosiale media, og kom med tips om smarte teknikker, utstyr og programmer.   Kvelden ble avsluttet med en vandring på Stiklestad, hvor vi besøkte alle kriker og kroker av museumsområdet inkludert utstillinger, kostymelager, langhuset, restaurant og Stiklestad kirke. Tanken var å gi grobunn til ideer som skulle settes ut i live påfølgende helg.

Workshophelg

Hovedrammen for prosjektet var en workshophelg med overnatting på Stiklestad. Spenningen var stor for hva som ville skje når julikalenderen nå skulle fylles med innhold. Noe som raskt ble tydelig var hvor mye forskjellig ungdommene hadde blitt inspirert av: at scenen hvor Spelet om Heilag Olav framføres skapte engasjement var forventet, men engasjementet knyttet til softismaskinen i restauranten kom ganske overraskende på oss.

Dialogen i gruppen var god og bygde opp om en felles kreativ prosess med stor takhøyde: her var det rom for å komme med både humor og skrekk, faglighet og tøys og idéer ble videreutviklet i fellesskap. For oss var det viktig å legge færrest mulig begrensinger for både form og innhold: prosjektet skulle formes av ungdommenes blikk. Etter idéutviklingen skulle idéene omsettes i praksis, og ansvaret for å gjøre dette ble fordelt mellom ungdommene.

Det var en fornøyelse å se kreativiteten som oppsto i det filmene skulle skapes. Ungdommene jobbet uhyre raskt, og var også enormt impulsive, noe som kom veldig godt med når de plutselig måtte tilpasse seg uventede utfordringer som aggressive måker på folkemuseet. Behovet for fasilitering og veiledning varierte: noen av gruppene var selvdrevne, andre ga klart uttrykk for at det ga det trygghet at en fra SNK fulgte dem tett.

INSPIRASJON: Utkledning og vikingtevling gjorde ungdommene tryggere på hverandre og ga nye ideer til filmer. Foto: Sandra Storhaug, SNK

Siste dag ble brukt til redigering og ferdigstilling. Å få alle filmene ned til under et minutt, var krevende, selv om dette premisset hadde vært klart fra starten av. Hva som skulle kuttes og hva som skulle være med, skapte gode diskusjoner om spissing av budskap og formidlingsform for alle involverte, i tillegg til at man bygde teknisk kompetanse. Og etter to intense dager hadde vi 31 ferdige videosnutter og en gjeng med ungdommer og museumsansatte som var veldig spente på hvordan deres fortellinger ville bli mottatt.

Hva tar vi med oss videre

Julikalenderen ga oss både fine formidlingsfilmer og ny lærdom. Følgende punkter er et forsøk på å oppsummere essensen i hva vi tar med oss videre:

  1. Aldri undervurder ressursene som kreves for å få tak i deltakere til samskapingsprosjekter. Terskelen inn til museene oppleves fortsatt som veldig høy av mange.
  2. Viktigheten av tid og tillitsbygging når man skal skape noe sammen. Museets ansatte må sette av tid og ressurser på å fasilitere gode prosesser. Nøkkelbegrep for å oppnå dette er dialog og generøsitet.
  3. Det museumsfaglige utbyttet av å la andre ta over formidlerrollen! Møtet med ungdommene har gjort oss både mer lekne og modigere.
  4. Den mellommenneskelige verdien av slike prosjekter, både for ungdommene og for oss som var sammen med dem.

Ungdommens talerstol – Julikalenderen ble et prosjekt som speiler Barne- og ungdomskulturmeldingens oppfordring om at kulturaktører skal legge sine arenaer til rette for at barn og unge skal være medskapere og utvikle sine ferdigheter. Samtidig ble det et prosjekt som var ferdighetsutviklende også for oss som  museum.

Fakta

  • Filmene finner du på vår Instagram-konto Stiklestad1030.
  • SNK består av Egge museum, Nils Aas Kunstverksted, Levanger fotomuseum, Stjørdal museum Værnes og museet på Stiklestad.
  • Les mer om SNKs samfunnsdialogsatsning i utviklingsplanen Der fortellinger møtes på stiklestad.no.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse