fredag, 26. november, 2021

MENY

fredag, 26. november, 2021
AktueltKan gå glipp av 6 millioner

Kan gå glipp av 6 millioner

Mange museer kan miste tilgangen på tilskuddsordninger fra Klima- og miljødepartementet, Museumssenteret i Hordaland er ett av dem. Nå må statsråden avklare overfor Stortinget.


Museumssenteret i Hordaland (MUHO) mottok i år til sammen 6,6 millioner kroner av Klima- og miljødepartementet (KLD) til kulturminnene Salhus Tricotagefabrikk, Havråtunet og Lyngheisenteret. Midlene har de fått over KLD sine tilskuddsordninger til tekniske og industrielle kulturminner, og fredede kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. De har allerede søkt tilsvarende midler for neste år, men framtiden er blitt usikker.

Forskrift ekskluderer museer

MUHO og flere andre museer som har pleid å motta slike tilskudd, kan miste tilgang til disse ordningene allerede fra januar neste år. KLD skal nemlig forskriftsfeste ordningene, og i forslaget som er sendt på høring er det lagt inn avgrensninger på hvem som kan få midler. Ordlyden går i hovedtrekk ut på at stiftelser og selskaper der kommuner, fylkeskommuner eller stat har majoritet i styret, ikke kan motta støtte. (se lenke eller nederst i artikkelen for hele formuleringene)

Museumssenteret i Hordaland er en stiftelse, og her blir fire av seks styremedlemmer utnevnt direkte av kommuner og fylkeskommuner.

– Det er ikke godt å vite nøyaktig hvordan man skal tolke disse formuleringene, men det er nok sannsynlig at vi blir rammet slik formuleringene er nå, sier direktør ved MUHO Elisabeth Herdla Halvorsen.

Statsråden må svare Stortinget

Forslaget inneholder imidlertid flere uklarheter. Noe av dette er plukket opp av stortingsrepresentant Kari Henriksen (A). Hun påpeker i et skriftlig spørsmål til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn det som ser ut til å være en feil i avsnittet om avgrensning av hvem som kan få midler over ordningen for tekniske og industrielle kulturminner. Her står det i første setning at private, fylkeskommunale og kommunale eiere kan motta midler, mens det i neste setning står det motsatte. Henriksen ber om en avklaring på om dette er feil, og på hvordan avgrensningen skal forstås.

Spørsmålet ble stilt onsdag 17. november, og svaret fra statsråden er ikke kommet.

I tillegg stusser flere over en formulering om at det heller ikke gis tilskudd til selskaper, stiftelser osv «[…] dersom eierskapet til kulturminnet faller tilbake til stat, kommune eller fylkeskommune ved oppløsning av selskap eller stiftelse».

– Betyr dette at MUHO ikke kan få tilskudd fordi det står i vedtektene at eiendelene kan tilfalle Hordaland fylkeskommune – nå Vestland fylkeskommune – dersom stiftelsen blir oppløst? Eller gjelder det bare etter at dette eventuelt har skjedd, lurer Halvorsen på.

– Rammer vilkårlig

Høringsfristen er allerede 8. desember og planen er at forskriften skal iverksettes allerede 1. januar. Bakgrunnen for forskriftsfestingen er at flere av ordningene, som til nå har vært behandlet av Riksantikvaren, skal overføres til fylkeskommunene som ledd i regionreformen. De omtalte ordningene for tekniske og industrielle kulturminner og fredede kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, er blant disse.

Vestland fylkeskommune har allerede levert et høringsinnspill som går hardt ut mot forslaget slik det nå framstår.

– Den nye avgrensningen vil ramme vilkårlig blant museene, og høringsutkastet virker lite gjennomtenkt og dårlig forankret, mener David Aasen Sandved, seksjonssjef Kulturarv i Vestland fylkeskommune.

– Avgrensningen strider også mot det departementet hevder i høringsutkastet; at formål, målgruppe og tildelingskriterier i hovedsak skal være den samme som gjeldende praksis, sier han.

Han mener videre at fristen og iverksettelsen strider mot god forvaltningsskikk. Søknadsfristen for tilskudd i 2021 gikk ut 1. november.

– Det hører ikke hjemme noe sted å iverksette en endring i vilkårene for en ordning etter at søknadsfristen er utløpt, det har alt for store konsekvenser, mener Sandved.

Det kan Halvorsen i MUHO bekrefte:

– Med samlede driftsinntekter på ca. 40 millioner kroner vil det selvsagt være alvorlig, ikke minst for Lyngheisenteret og Havråtunet. Dette er levende kulturminner som må skjøttes kontinuerlig. Om det ikke kan gjøres i et helt år, så vil det påvirke hele systemet ved anleggene, sier hun.

– Bør samarbeide med KUD

Ut fra formuleringene i forskriften er det uklart hvilke museer som inngår i beskrivelsen.

Dette bekrefter Cecilie Øien, direktør for Museene i Akershus (MiA).

– Vi har undersøkt for vår del, og funnet ut at vi antakelig ikke blir rammet av dette, sier hun.

Fetsund lenser, som er en del av MiA, mottok 4,4 mill. kroner over ordningen for tekniske og industrielle kulturminner i fjor.

– Men forslaget framstår merkelig, og kan tolkes som at departementet ønsker en del selskapsformer til livs. Det mener jeg det ikke er noe behov for. Museene, uavhengig av selskapsform, jobber kontinuerlig med profesjonalisering av styrer og armlengdes avstand til offentlige organer. Dette burde KLD ha kjennskap til, og gjerne samarbeide med Kulturdepartementet når de jobber med tilskuddsordninger som berører museene, sier hun.

KLD skal undersøke

Samtidig er Øien usikker på om konsekvensene av forslaget faktisk er tilsiktet fra departementets side.

–  Det kan tenkes at intensjonene er noen andre, og da vil et samarbeid med Kulturdepartementet kunne være en god måte å unngå utilsiktede konsekvenser på, sier Øien.

Og svaret til Museumsnytt fra Klima- og miljødepartementet kan kanskje tyde på utilsiktede konsekvenser. I en epost til KLD har vi bedt om en avklaring av hvordan avgrensningene skal tolkes og i hvilken grad museene vil bli rammet. Vi har også spurt om det er en tilsiktet konsekvens at mange museer vil bli avskåret fra ordningen, og om departementet mener det er god forvaltningsskikk å innføre endringer i vilkårene for en ordning etter at søknadsfristen for ordningen er utløpt.

Vi fikk ikke svar på disse relativt konkrete spørsmålene, men statssekretær Maren Hersleth Holsen svarer i en generell kommentar at departementet nå undersøker «om det har kommet inn elementer i høringsforslaget som slår uheldig ut i forhold til det som var intensjonene».

Her er hele svaret fra statssekretæren:

«På bakgrunn av spørsmål fra Stortinget, undersøker departementet nå om det har kommet inn elementer i høringsforslaget som slår uheldig ut i forhold til det som var intensjonene. Statsråden skal svare Stortinget neste uke, og vi finner det riktig at Stortinget får svarene før vi svarer journalister.

For øvrig er et viktig formål med høringen å få frem innspill til forslaget, blant annet om forskriftene treffer formålene godt nok. Departementet bearbeider forskriften etter høringen og er takknemlig for alle høringsinnspill. Vi håper derfor flest mulig vil gi innspill innen høringsfristens utløp.»


//Dette er saken:

 • Tilskuddsordninger på kulturminnefeltet i Klima- og miljødepartementet skal forskriftsfestes, i forbindelse med at forvaltningen av mange av ordningene skal overføres til fylkeskommunene som ledd i regionreformen.
 • KLD har sendt et forslag til forskrifter ut på høring, med høringsfrist 8. desember.
 • Departementet legger opp til at forskriftene skal tre i kraft 1. januar 2021.
 • Søknadsfristen for tilskuddsordningene for 2021 utløp 1. november.
 • I høringsnotatet står det at formål, målgruppe og tildelingskriterier i forskriftene i hovedsak skal være den samme som gjeldende praksis.
 • Beskrivelsene av hvem som kan få støtte til fredede kulturminner og kulturmiljøer og tekniske og industrielle kulturminner (kap. 1429 post 71 og 72 i KLDs budsjett) ser imidlertid ut til å utestenge flere museer fra ordningene.
 • En av ordningene som skal forskriftsfestes er tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner (TIK).
 • De fleste mottakerne av TIK er med i Riksantikvarens bevaringsprogram, som er 15 prioriterte tekniske og industrielle anlegg.
 • Mange av disse inngår i konsoliderte museumsenheter, en av disse er Salhus Tricotagefabrikk (omtalt i saken).
 • Dette er de 15 tekniske industrielle kulturminnene som er med i bevaringsprogrammet i dag:
  • Atlungstad brenner
  • Bredalsholmen verft
  • Fetsund Lenser
  • Folldal gruver
  • Haldenkanalen
  • Kistefos Træsliberi
  • Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk
  • Neptun Sildoljefabrikk
  • Næs Jernverksmuseum
  • Odda smelteverk
  • Rjukanbanen
  • Salhus Tricotagefabrik
  • Sjølingstad Uldvarefabrik
  • Spillum Dampsag & Høvleri
  • Tyssedal kraftanlegg

Dette er de omdiskuterte avsnittene i høringsutkastet:

Forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

(kap. 1429, post 71 i KLD sitt budsjett, s. 12 i høringsutkastet)

§3 Hvem kan få tilskudd

Private eiere og forvaltere av bygninger, anlegg, kulturmiljø og landskap som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling, kan motta tilskudd fra ordningen. Riksantikvaren, fylkeskommunen eller Sametinget kan i særlige tilfeller innvilge søknader om tilskudd til ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer dersom dette gjøres med forankring i nasjonale strategiske satsninger.

Det gis ikke tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer i statlig, kommunalt eller fylkeskommunalt eie. Det gis heller ikke tilskudd til selskap, stiftelser og andre juridiske personer hvor stat, kommune eller fylkeskommune har majoritet i styret, eller dersom eierskapet til kulturminnet faller tilbake til stat, kommune eller fylkeskommune ved oppløsning av selskap eller stiftelse.

Forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

(kap. 1429, post 72 i KLD sitt budsjett, s. 16 i høringsutkastet)

§4 Hvem kan få tilskudd

Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan motta tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer i statlig, kommunalt eller fylkeskommunalt eie. Det gis heller ikke tilskudd til selskap, stiftelser og andre juridiske personer hvor stat, kommune eller fylkeskommune har majoritet i styret, eller dersom eierskapet til kulturminnet faller tilbake til stat, kommune eller fylkeskommune ved oppløsning av selskap eller stiftelse.

Se høringsutkastet her

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse