onsdag, 8. desember, 2021

MENY

onsdag, 8. desember, 2021
Aktuelt928 millioner «på vent»

928 millioner «på vent»

Til statsbudsjettet for 2021 hadde Kulturdepartementet (KUD) fått inn investeringssøknader for 1,06 milliarder kroner til Nasjonale kulturbygg (på kap. 322 post 70), ifølge lister Museumsnytt har fått av KUD.


Søknader til Nasjonale kulturbygg er beregnet på nye kulturbygg eller oppgraderinger av kulturbygg, med en nasjonal funksjon.

Helt nederst i denne saken finner du en samlet oversikt over alle museumsprosjektene som søkte midler i 2021, sortert etter hvilket år de søkte første gang.

Flest søknader fra museum

Til budsjettet for 2021 var 20 av 26 søkere museumsinstitusjoner, mens seks var søknader til andre kulturbygg. Typisk for søknadene fra museene er midler til nye utstillingsbygg og magasinbygg, og ombygging eller påbygging av eldre slike bygg. Hovedregelen for budsjettposten er at staten kan gå inn med om maksimalt en tredjedel av totalbudsjettet, ifølge departementets retningslinjer.

– Dersom resten av finansieringen er på plass øker det sjansene for statlig støtte betraktelig, sier seniorrådgiver Bjørn Olav Tveit i Kulturdepartementet.

Departementet gjør likevel iblant unntak fra begge disse prinsippene.

132,6 mill. bevilges i 2021

Til statsbudsjettet for 2021 hadde KUD fått inn søknader for 1,06 milliarder kroner til Nasjonale kulturbygg. Departementet har foreslått å innvilge to av disse søknadene, med totalt kr. 132,6 millioner kroner.

Det vil si at det er søknader for 928 mill. kroner som ikke blir innvilget i 2021. 

291,2 mill. bevilget i 2020

Til statsbudsjettet for 2020 hadde KUD fått inn søknader for 940 mill. kroner, fordelt på 23 prosjekter. 10 av søknadene ble innvilget, med totalt 291,2 millioner kroner.

Det vil si at det var søknader for 648,8 mill. kroner som ikke ble innvilget i 2020. 

Budsjettvinnerne 2021

De to prosjektene som KUD har foreslått å innvilge neste år, er Norsk bergverksmuseums «Jakten på sølvet» og Norsk Skogfinsk Museums «Finnskogens hus».

«Jakten på sølvet»

Oppgradering og utstillingsprosjekt ved Norsk bergverksmuseum berammet til 71 mill. kroner. Omsøkt og foreslått bevilget sum fra KUD er 26 mill. kroner, det vil si 37 prosent av totalsummen. Søkte første gang for budsjettåret 2019.

«Finnskogens hus»

Prosjektet til Norsk Skogfinsk Museum er berammet til 127,8 mill. kroner og KUD foreslår å bevilge den omsøkte summen på 106,6 millioner kroner, det vil si 83 prosent av totalsummen. Søkte første gang for budsjettåret 2019.

FINNSKOGENS HUS: Ill: Filip Lipinski, Juráš Lasovský, Hanna Johansson, Andrea Baresi

Hvordan vurderes  prosjektene?

Når et museum søker Kulturdepartementet om midler til nasjonale kulturbygg, blir Kulturrådet bedt om å gi en museumsfaglig vurdering av prosjektet.

– Hvis det er første gang noen søker drar vi på befaring, og da får vi ofte den aktuelle fylkeskommunen med oss også, sier Tove Veiåker, seniorrådgiver i Kulturrådet.

– Så gjør vi en vurdering av prosjektet. Vi ser på formål, organisering, økonomi, framdriftsplan, drift, bygg og funksjonalitet. Er det et magasinprosjekt går vi mer teknisk inn i byggeplanene, mens i et utstillingslokale ser vi på andre ting. Arealdisponering og universell utforming er blant de tingene vi uansett skal se på, og vi benytter oss av den tverrfaglige kompetansen som finnes i Kulturrådet der det er nødvendig, sier hun.

– Og vurderingene – er det slik at dere anbefaler eller prioriterer prosjekter for departementet?

– Delvis. Vi rangerer ikke alle prosjektene, men lager ei liste over de prosjektene som vi mener er klare. Disse kan vi kalle førsteprioritet. Mens de vi rangerer som andreprioritet kan være gode prosjekter, men der vi mener de burde jobbe mer med deler av det, sier hun.

Hvorvidt Kulturrådet anbefaler et prosjekt som «førsteprioritet» eller ikke får vi imidlertid ikke vite, da dette informasjon som er unndratt offentligheten.

– Får søkerne tilbakemeldinger og eventuelt råd fra dere?

– Nei vi gir ingen tilbakemelding til søkerne, men forholder oss bare til Kulturdepartementet i disse spørsmålene. Vi leverer vår selvstendige faglige vurdering til departementet og så er det en politisk beslutning om hvilke prosjekt som tildeles tilskudd, sier Veiåker.

De som venter

Mange prosjekter blir søkt om år etter år. Museumsnytt har fått tilgang på oversikt over søknader tilbake til 2016, lenger tilbake har ikke Kulturdepartementet oversikt over. Bjørn Olav Tveit understreker at Kulturdepartementet ikke jobber utfra et ansiennitetsprinsipp, men at hele søknadsmassen blir vurdert opp mot hverandre hvert år.

Helt nederst i saken finner du en oversikt over de museumsprosjektene som søkte midler i 2021, sortert etter hvilket år de søkte første gang.

Venter på: 10 millioner kroner

Verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta — Søkte første gang for budsjettåret 2017

Illustrasjon: Ola Sendstad

Holvikejekta i Sandane i Gloppen kommune var i drift fra ca. 1880 til 1910. Dette er Nord-Europas største og best bevarte klinkbygde jekte, ifølge direktør for Musea i Sogn og Fjordane Kjartan Aa Berge.

– Jekta var gjenstand nr. 1 i Nordfjord sogelag, og strengt tatt årsaken til at sogelaget ble opprettet for 100 år siden, forteller direktøren.

Museet søkte om 10 millioner kroner fra Kulturdepartementet for budsjettåret 2021. Det utgjør 30 prosent av totalbudsjettet på 32, 8 mill. kroner. Søknaden om midler til vernebygg har ligget inne siden 2016 og nå begynner det å haste for Holvikejekta. Båten står utendørs, så vidt på land med bare et tak over, og det har den gjort lenge. Den er sårbar for insekt og naturlige prosesser.

– Vi må få båten unna sol, vind, luftfuktighet og skadedyr og inn i klimaregulerte lokaler, sier Berge.

Han forteller at prosjektet er godt forankret hos kommunen, og opplever at de møter god forståelse i departementet. Men til nå har de ikke lyktes hos fylkeskommunen, verken i tidligere Sogn og Fjordane eller – siden i år – i Vestland fylke.

– I Vestland fylkeskommune er det er god faglig kompetanse i administrasjonen, og vi vet at de anerkjenner Holvikejekta som en kulturskatt og behovet for vernebygg. Samtidig er fylket i en stor økonomisk skvis og skal kutte mye, sier Berge.

Han regner med at det er fordi de mangler garantier fra fylkeskommunen at de fortsatt ikke har fått støtte fra departementet.

– Vi er mest opptatt nå av å få på plass en garanti, vi trenger ikke alle pengene med en gang, men vi er snart nødt til å få kommet i gang med arbeidet, sier han.

Museumsnytt har fått innsyn i Kulturrådets vurdering av prosjektet for 2021-budsjettet, og her skriver de blant annet at «Ut fra en samlet vurdering er Kulturrådet positive til planen for et nytt verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta ved Musea i Sogn og Fjordane, og anser søknaden som ytterligere styrket og med god økonomisk forankring.»

 

Venter på: 147,5 millioner kroner

Magasin- og museumsbygg i Kristiansand — Søkte første gang for budsjettåret 2018

Illustrasjon: Helen&Hard

Pengene skal gå til nytt museumsbygg og magasin for Vest-Agder-museet på Odderøya i Kristiansand. Det totale budsjettet er berammet til 442,5 mill. kroner ved ferdigstillelse i 2025, og søknadssummen til KUD utgjør 33 prosent av dette. Arkitektkonkurranse er avholdt og fylkeskommunen har avsatt ca. en tredjedel av kostnadene.

– Kommunen har signalisert at de ønsker å gå i dialog for å finne en løsning, så vi jobber videre med dette, sier direktør ved Vest-Agder-museet John Olsen.

Museet søkte KUD første gang om dette prosjektet i 2017. I dag har museet 180 kvadratmeter utstillingsareal i Kristiansand.

– Dette er på det gamle friluftsmuseet i Kristiansand, i lokaler som verken er universelt utformet, klimaregulert eller på andre måter følger kravene til utstillingsvirksomhet, sier Olsen.

Så behovet er stort. Nytt magasinbygg er en del av prosjektet, men planlagt som et eget bygg utenfor bykjernen fordi Odderøya er et viktig rekreasjonsområde byen. Behovet for magasinbygg er også prekært.

– Er du skuffet over at dere ikke fikk midler i år?

– Ja altså behovet er jo stort, men vi anerkjenner at 2021-budsjettet er et spesielt budsjett, og at det i år først og fremst handler om å holde kulturlivet gående, sier Olsen, som optimistisk kommer til å søke på nytt neste år.

Museumsnytt har fått innsyn i Kulturrådets vurdering av søknaden for 2021. Her står det blant annet at «Kulturrådet er positive til at Vest-Agder-museet får en tydelig og sentralt plassert formidlingsarena i Kristiansand, og at Vest-Agder-museet har inngått en intensjonsavtale om å leie det omsøkte magasinbygget sammen med Sørlandets kunstmuseum». Det framkommer imidlertid også at Kulturrådet mener magasinbygget bør prioriteres høyere enn utstillingsbygget.

 

Venter på: 29 millioner kroner

Lindehuset — Søkte første gang for budsjettåret 2020

Arkitektillustrasjon av bygning
Illustrasjon: Arkipartner

Pengene skal gå til ombygging og kulturhusutvikling av Lindehuset – en del av det gamle smelteverket i Odda. Kraftmuseet overtok bygget fra kommunen i 2019 og søkte midler til prosjektet for første gang i fjor. Det var det ideelle prosjektet de søkte om da, med en total kostnadsramme på 107 millioner kroner og en søknad på 52 millioner fra staten (49 prosent).

– Da den ikke gikk gjennom i fjor, vurderte vi det til at tiltaket ville være lettere å prioritere viss vi kuttet i prosjektet og søkte om mindre. Så vi nedskalerte prosjektet, sier direktør ved Kraftmuseet Knut Markhus.

Han understreker at det fortsatt er et fullverdig konsept, men gir mulighet til utvidelse på et senere tidspunkt. Søknadssummen for 2021 er på 29 millioner kroner, av et totalbudsjett på 88,8. Så både totalsummen og andelen det er lagt opp til fra staten (nå 33 prosent) er betydelig redusert.

– Vi har opplevd ganske stor interesse og velvilje for prosjektet hos kulturrådet og departementet, så vi kommer til å søke igjen, sier Markhus.

– Er resten av finansieringa – de 67 manglende prosentene – i boks?

– Nei ikke alt. I tillegg til en egenandel fra museet, har prosjektet mottatt rundt 16 millioner fra kommune, fylkeskommune, Riksantikvaren og private sponsorer. Vi regner med at vi får de med på resten dersom Kulturdepartementet kommer inn med sitt, sier Markhus.

Museumsnytt har fått innsyn i Kulturrådets vurderinger av prosjektet for 2021, og her står det blant annet at «Kulturrådet vurderer dette prosjektet til å kunne dekke behovet for et regionalt kulturhus i denne delen av Vestland. Et kulturhistorisk viktig bygg blir tatt vare på ved vern gjennom bruk, og Kraftmuseet får dekket sine behov for nye areal til formidling.»

Oversikt over søknader siden 2016

Her finner du en samlet oversikt over alle museumsprosjektene som søkte midler i 2021, sortert etter hvilket år de søkte første gang.   

For budsjettåret 2017:

To av de gjenværende museumsprosjektene på årets liste over søknader, har vært søkt om siden 2016. Dette gjelder følgende:

– Verne- og formidlingsbygg til Holvikejekta i Sandane (Gloppen), Musea i Sogn og Fjordane. Totalpris 32, 8 mill. kroner, omsøkt sum: 10 mill. kroner (30 prosent).

– Maritimt Vitensenter i Tungenvågen (Randaberg). Her er søker Jærmuseet og Randaberg kommune. Totalpris 125 mill, omsøkt sum 34 mill. (34 prosent).

For budsjettåret 2018:

– Siden 2017 har Jødisk museum i Oslo søkt om midler til Kjøp av synagogebygningen fra 1921 i Calmeyers gate 15 b i Oslo (det er der museet holder til i dag?). Det vil koste 38 mill. kroner, og museet søker KUD om 24 av disse millionene (63 prosent).

– Fra 2017 har det også ligget inne en søknad fra Vest-Agder-museet til nytt museumsbygg og magasin (på Odderøya?). Dette trenger de 442 mill. kroner til, og ber staten om 147,5 mill. (33 prosent).

– Hardanger og Voss museum har siden 2017 søkt staten om 33 av 100 behøvde millioner kroner (33 prosent) til ombygging av formidlingsarenaen ved Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.

For budsjettåret 2019:

I tillegg til Bergverksmuseet og Norsk Skogfinsk Museum som begge ser ut til å få det de har søkt om neste år, er det to museumsprosjekter på lista som søkte første gang i 2018:

– Kon Tiki-museet i Oslo har søkt om 30 millioner kroner til oppgradering i forbindelse med museets 75-årsjubilueum. Dette utgjør 33 prosent av totalsummen på 90 mill. kroner.

– I 2018 søkte også Museum Nord for første gang om midler til nybygg til temapark om lofotfiske (SKREI). Søknadssummen på 159 mill. kroner utgjør 31 prosent av totalbudsjettet på 519 millioner.

For budsjettåret 2020:

kom det inn én ny søknad fra en museumsinstitusjon som ble fornyet for 21-budsjettet, og som fortsatt ikke er innvilget: Kraftmuseet har søkt om 29,6 mill. kroner til ombygging av Lindehuset, 33 prosent av total kostnadsramme på 88,8 millioner.

For budsjettåret 2021:

er det kommet 13 nye søknader på posten, til en totalsum på 355,7 millioner kroner. 10 av søknadene – og 261 av millionene – kommer fra museer. Ingen av disse ble foreslått innvilget i år.  De 10 nye museumsprosjektene er følgende:

– Norsk Folkemuseum – Rehabilitering og gjenåpning av Båthallen – 6 mill. kroner (11 prosent stat). Dette prosjektet har fått midler tidligere, men søker nå om mer penger til ferdigstillelse, ifølge Bjørn Olav Tveit i KUD.

– Norsk Folkemuseum – Rehabilitering av hovedbygning ved Norsk Maritimt Museum – 94,3 mill. kroner (100 prosent stat) – Norsk Folkemuseum

– Kunst på Bogstad – 2,9 mill. kroner (46 prosent stat)

– Ryfylkemuseet – Bygningsvernsenter – utviding av stålhallen – 2 mill kroner (22 prosent stat)

– Bymuseet i Bergen – Nytt publikumsbygg i Gamle Bergen – 15 mill. kroner (21 prosent stat). Dette prosjektet har fått midler tidligere, men søker nå om mer penger til ferdigstillelse, ifølge Bjørn Olav Tveit i KUD.

– Nynorsk kultursentrum – Administrasjonsbygg Ivar Aasen-tunet (tilbygg) – 9,5 mill. kroner (27 prosent stat)

– Museene i Sør-Trøndelag – Gjennomføring av energieffektiviseringstiltak etter EPC-kartlegging – 11,2 mill. kroner (45 prosent stat)

– Norsk Luftfartsmuseum – Norsk Kald krig museum (ombygging) – 106,3 mill. kroner (33 prosent stat)

– Verdensarvsenter for bergkunst, Alta Museum – Ny basisutstilling (ombygging) – 4,1 mill. kroner (33 prosent stat)

– De samiske museene /Sametinget – Oppgradering av magasiner og utstillingslokaler for samiske museer (Bååstede) – 10 mill. kroner (83 prosent stat)


Artikkelen er hentet fra papirutgaven av Museumsnytt (nr. 4-2020). Kontakt redaksjonen for et abonnement på kr. 300 i året.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse